ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการชุมชนเข้มแข็ง ป่าชายเลนยั่งยืน
2. จัดประชุมเผยแพร่สาระของพิธีสารนาโงยาฯ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆ โดยได้ นำเสนอเรื่อง “การเข้าถึงแบ่งแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่าง ยุติธรรมและเท่าเทียม” ในการสัมมนาวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี ๒๕๕๘
3. จัดพิมพ์โปสเตอร์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน และหนังสือภูมิปัญญาเมนูอาหารจากพืชป่าชายเลน
4. บริหารจัดการและฟื้นฟูแนวปะการัง โดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒ ครั้ง มีอาสาสมัครเข้าร่วมครั้งละ ๓๐ คน
5. ประเมินสถานการณ์/ศักยภาพของระบบและกระบวนการยอมรับควบคู่กับการให้ความรู้ในบริเวณ ที่จะประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง
6. ดำเนินการเกี่ยวกับความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพสูงและความเชื่อมโยงของระบบ กำหนดพื้นที่และขอบเขตร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของพื้นที่ที่จะประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะ กระ จังหวัดนครศรีธรรมราช และชายฝั่งจังหวัดตรัง
7. สำรวจประเมินสถานภาพของป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล และปากแม่น้ำ บริเวณชายฝั่ง อ่าวไทยและอันดามัน
8. สำรวจประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล และปากแม่น้ำ บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
9. ศึกษาความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดำเนินการรวบรวม ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 7 และ 8 จำนวน 133 ภาพ และปรับแก้ค่าพิกัดทาง ภูมิศาสตร์ (Dereferencing) ของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT และขอข้อมูลภาพถ่าย ดาวเทียมไทยโชต (THEOS)
10. พัฒนาสารบบคดี และระบบติดตามความคืบหน้าคดี และพัฒนาระบบตามข้อเสนอแนะของ เจ้าหน้าที่
11. ปฏิบัติการตามมาตรการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติตามแผน AO ดำเนินการ รื้อถอนผลอาสินและฟื้นฟูพื้นที่บุกรุกแล้ว จำนวน ๑๖ แปลง มีเนื้อที่รวม ๕๒๖ ไร่
12. อบรมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยความรู้ในทาง กฎหมายแพ่งและทางอาญา กฎหมายที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
13. จัดทำมาตรการคุ้มครองตาม Roadmap การใช้ประโยชน์ในแหล่งปะการังและแหล่งหญ้าทะเล
14. จัดทำมาตรการคุ้มครองเพิ่มเติม และกำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์ฯ ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
15. จัดทำข้อเสนอประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตรัง ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่
16. จัดทำข้อเสนอประกาศกฎกระทรวงฯ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งในบริเวณหมู่เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ได้ร่างประกาศ 1 ฉบับ
17. บริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง เกาะเต่า เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง โดยผลการดำเนินช่วยให้ได้แนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
18. บริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช โดย จัดทำ (ร่าง) กฎกระทรวงในการกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... เพื่อนำเสนอในกระบวนการประกาศเป็นกฎหมายต่อไป
19. อยู่ระหว่างการกำหนดและประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวง 7 พื้นที่
20. ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองเพื่อกำหนด มาตรการร่วมกัน
21. การเผยแพร่กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ผ่านเว็บไซต์ www.dmcr.go.th และ www.facebook.com/dmcrth ของทช.
22. ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายจำนวน 13 ครั้ง
23. โครงการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ครั้ง
24. โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
25. จัดทำมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ดำเนินการจัดทำเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมรองรับกฎ กติกา การท่องเที่ยว
26. ทดลองฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่วิกฤต ดำเนินการปลูกต้นกล้าไม้ป่าชายเลน ๘๕,๐๐๐ กล้า ในพื้นที่ ๑๐๐ ไร่
27. จัดทำกระบวนการเสนอวาฬ บรูด้า วาฬโอมูระ และฉลามวาฬ ให้เป็นสัตว์สงวน ดำเนินการทำ รายงานสถานภาพการแพร่กระจายถิ่นอาศัยและภัยคุกคามของสัตว์ทะเลหายาก 13 ชนิด และ จัดทำสื่อให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ความรู้สัตว์ทะเลหายากในประเทศไทย (ที่ ทช. เสนอให้เป็นสัตว์ สงวนและคุ้มครอง)
28. สำรวจชนิดพันธุ์และเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้หายากในป่าชายเลนตามบัญชี IUCN Red List (รังกะแท้, แสมขน, แดงน้ำ, ใบพาย และพังกา-ถั่วขาว) และทำแผนที่แสดงจุดที่ชนิดพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่ คัดเลือก แม่ไม้ที่ดีเหมาะแก่การขยายพันธุ์
29. จัดทำแปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนประจำท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและนำคืนสู่ธรรมชาติ ใน จังหวัดจันทบุรี กระบี่ สตูล สุราษฎร์ธานี ร่วมกับชุมชน
30. อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ชายเลนแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดสร้างสวนรวมพันธุ์พืชใน ท้องถิ่นประจำโรงเรียน จัดหาเมล็ดพันธุ์และจัดสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชั่วคราวสำหรับโรงเรียน ถ่ายทอดความรู้ให้ครูและนักเรียน
31. สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง
32. ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ราทะเลในป่าชายเลน
33. ตรวจตราการทำประมงของของเรือประมง เพื่อป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไข ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)
34. ศึกษาสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
35. ประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรคและภูมิคุ้มกันของแนวปะการังอันเนื่องมาจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
36. สนับสนุนราษฎร ชุมชน เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อรักษา ระบบนิเวศและสัตว์น้ำ 146 ชุมชน
37. จัดทำฐานข้อมูลชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของกลุ่ม เครือข่าย โดยการจัดประกวดชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
38. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลและปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี
39. งานชุมชนเข้มแข็งป่าชายเลนยั่งยืน ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาเรื่องการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน 5 พื้นที่
40. เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในป่าชายเลน และคัดแยกเชื้อ เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ จุลินทรีย์และเพิ่มมูลค่าในการเป็นแหล่งของผู้ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างกว้างขวางและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
41. จัดทำแปลงสาธิต ทดลองขยายพันธุ์พืช เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยจัดทำแปลงสาธิตชะครามพื้นที่ 20 ไร่
42. อนุกรมวิธานแมงกะพรุน โดยการอบรม เรื่อง การศึกษาความหลากหลายของแมงกะพรุน ในน่านน้ำไทย
43. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืช และสัตว์ทะเลฝั่งอ่าวไทย จ.ระยอง
44. รองรับงานธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลในพระราชดำริ โดยดำเนินการสำรวจและเก็บรวม รวมชนิดพันธุ์สัตว์น้ำในท้องถิ่นเพื่อจัดแสดงในศูนย์เรียนรู้ ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลฝั่ง ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย จำนวน ๕ แห่ง และปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ ทะเล
45. Coral of Thailand ดำเนินการ จัดทำ checklist ปะการังแข็งของประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัย รามคำแหง
46. จัดทำบัญชีรายชื่อสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ ในน่านน้ำไทยที่ลงทะเบียนไว้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืช ทะเล
47. สำรวจและจำแนกตัวอย่างชนิดพันธุ์สัตว์ทะเลเพื่อศึกษาและเผยแพร่ความหลากหลายทาง ชีวภาพบริเวณหมู่เกาะยาว จ.พังงา
48. สำรวจและประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อเตรียมการ อนุรักษ์แหล่งปะการังที่มีความทนทานต่อการเกิดการฟอกขาว ในการรักษาแหล่งปะการังของ ประเทศไทยให้คงอยู่สืบไปรองรับภาวะโลกร้อน
49. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิผล โดยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ได้ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเนื้อหาแห่ง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวครอบคลุมไปถึงการปกป้อง คุ้มครองระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
50. จัดทำระบบฐานข้อมูลพืชและสัตว์ทะเล ของตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเลในพิพิธภัณฑ์ และข้อมูล จากการสำรวจและได้ตีพิมพ์เผยแพร่
51. ศึกษา สำรวจ และปรับปรุงสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย (Thailand’s red data) โดยเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงสถานภาพบัญชีรายชื่อ และได้เสนอ วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ และฉลามวาฬ ให้อยู่ในบัญชีสัตว์สงวน ในการเสนอรายชื่อสัตว์สงวนและ คุ้มครอง ๑๖ ชนิด เสนอรายชื่อสัตว์สงวนและคุ้มครอง ๒๑ ชนิด เผยแพร่ในชุมชน และสำรวจ การแพร่กระจายของโลมา วาฬ พะยูน และการวางไข่ของเต่าทะเลตามฤดูกาล ทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน
52. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้พร้อมระบบ ฐานข้อมูลกลางสำหรับงานวิจัย ใน marine giscenter.dmcr.go.th/km
53. ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความรู้พื้นบ้านที่ชุมชนใช้ในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และจัดทำเล่มเผยแพร่ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น
54. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ - อบรมความรู้เกี่ยวกับชนิดปะการัง สัตว์ในระบบนิเวศหาดทราย การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง ให้แก่นักเรียน โรงเรียนเกาะสีชัง - กิจกรรมเสริมหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่โรงเรียน 8 จังหวัด จำนวน 40 แห่ง
55. โครงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดความเป็นกรดในทะเล การปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ การบริหารจัดการแนวประการัง มีผลทำให้จำนวนปะการังเพิ่มขึ้นเป็น 128 ไร่ ในปี 2561
56. เตรียมการประกาศพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
57. ขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง
58. โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
59. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
60. โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อคววามสุขของคไทย ปี 2561-2562
61. ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล
62. กำหนดเขตประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวง มาตรา 18 และ 23 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
63. จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล
64. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ปี 2560-2562
65. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯตามแนวทางไทยยั่งยืน(ต.ค.60- ก.ย.61/ต.ค.61-ก.ย.62)
66. การประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
67. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ ตามแนวทางไทยยั่งยืน
68. ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2561 ในวันที่ 23 พฤษภาคม ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์
69. กิจกรรมปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติ
70. งานกำหนดเขตประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวง มาตรา 18 และ 23 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
71. กำหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากร ทางทะเลและออกประกาศ/กฎกระทรวง
72. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคี เพื่อการอนุรักฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ ตามแนวทางไทยยั่งยืน มีตามแผน
73. อบรมพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายอาสาสมัครฯ และเจ้าหน้าที่ในด้านการพูดเพื่องานด้านส่งเสริม ตามแนวทางไทยยั่งยืน
74. โครงการชุมชนเข้มแข็ง ป่าชายเลนยั่งยืน
75. ประชุมเครือข่ายภาคีระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ ตามแนวทางไทยยั่งยืน
76. ศึกษาบทบาทชุมชนในการจัดการข้อมูลทรัพยากรระดับท้องถิ่น
77. ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครฯ ตามแนวทางไทยยั่งยืน
78. การพัฒนาเครือข่ายองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเครือข่ายองค์กรชุมชน
79. จัดเก็บขยะทางทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศ ที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม
80. กิจกรรมวันทะเลโลก
81. จัดทำศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จำนวน ๕ แห่ง โดยจัดเตรียมตัวอย่างสัตว์น้ำและพืชทะเล ชุดนิทรรศการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
82. กำหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและออกประกาศ/กฎกระทรวง
83. จัดทำข้อเสนอแนะพื้นที่คุ้มครองระหว่างประเทศ Transboundary MPA
84. จัดทำพื้นที่นำร่องด้านการอนุรักษ์ Blue economy
85. โครงการ Mangrove 4.0
86. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
87. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม
88. สำรวจประเมินฯ สัตว์ทะเลหายาก (ติดตามสัตว์ทะเลหายากที่เป็นสัตว์สงวนและคุ้มครอง)
89. จัดทำแปลงอนุรักษ์ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรหายาก ใกล้สูญพันธุ์
90. อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนหายาก/เฉพาะถิ่น
91. จัดทำเขตพิทักษ์ป่าชายเลนรักษาสัตว์น้ำ
92. งานพัฒนาส่วนรวมพันธุ์ไม้ป่า
93. บริหารจัดการขยะทะเล
94. งานตรวจวัดสภาพภูมิอากาศระดับจุลภาคพื้นที่ป่าชายเลน
95. สำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน
96. สำรวจและประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล
97. สำรวจประเมินสภานภาพแนวปะการัง
98. สำรวจประเมินความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณดอนหอยหลอด
99. งานจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน
100. เพิ่มประสิทธิภาพงานระบบฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิต
101. โครงการสำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนและแมงกะพรุงพิษ
102. สำรวจติดตามสถานภาพแมงกะพรุนหลากสี
103. สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
104. พัฒนาเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
105. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง
106. ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์ และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
107. งานอนุกรมวิธาน
108. งานสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและพื้นที่สาธิตเพื่อการวางแผนและการจัดการ
109. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากป่าชายเลนและป่าชายหาดอย่างยั่งยืน
110. จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครตามแนวทางไทยยั่งยืน
111. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและฝึกอบรม การช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก
112. โครงการชายเลน งานสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
113. ปลูกป่าเพื่อการใช้สอย
114. ติดตั้งซ่อมแซมทุ่นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล
115. งานจัดทำแปลงสาธิตและการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนรูปแบบป่าไม้ ประมง เพื่อชุมชนสีเขียว
116. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์สมุนไพรจากป่าชายเลน และป่าชายหาดอย่างยั่งยืน
117. ประเมินสถานการณ์ปะการังฟอกขาว โรค และภูมิคุ้มกันแนวปะการังอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
118. งานสำรวจพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติและระดับชาติ ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อขอยกระดับความสำคัญพื้นที่ชุ่มน้ำระดับ Ramsar site และระดับนานาชาติ
119. การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ จากน้ำอับเฉาเรือเดินสมุทร
120. ประเมินมูลค่าทางเศรษกิจของวาฬบรูด้าเพื่อการอนุรักษ์
121. จัดพิมพ์โปสเตอร์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน และหนังสือภูมิปัญญาเมนูอาหาร จากพืชป่าชายเลน
122. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรชมการสาธิตการศึกษาความหลากหลาย ทางชีวภาพด้านทรัพยากรทางทะเล ณ เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา
123. สำรวจประเมินทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ในการสำรวจโครงสร้างป่าและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน
124. อนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม
125. ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายจำนวน ๑๓ ครั้ง
126. โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา-สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบฯ
127. กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดและแนวปะการัง จัดขึ้นทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง
128. จัดทำแนวสาธิตการปลูกปะการัง
129. ประชุมวิชาการด้านป่าชายเลน “การจัดการป่าชายเลนเชิงบูรณาการ”
130. โครงการฟื้นฟูเต่าทะเลโดยการมีส่วนร่วมพื้นที่เกาะพระทอง
131. บริหารจัดการและฟื้นฟูแนวปะการัง โดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่นำร่อง จ. สุราษฎร์ธานี และ จ.ภูเก็ต
132. สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และ ถิ่นที่อยู่อาศัยในระดับท้องถิ่น โดยได้มีการจัดประชุมต้นแบบด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ๖ ชุมชน
133. เครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งสัญจรร่วมปกป้องทะเลไทย โดยได้ดำเนินการจัดประชุมตัวแทน กลุ่มเครือข่ายนำข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้ต่อยอดเผยแพร่ และ สร้างแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 100 คน
134. ดูแลเขตพิทักษ์ป่าชายเลน รักษ์สัตว์น้ำท้องที่ จ.สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง ของกลุ่ม/เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน เวที ชุมชน จำนวน 6 ครั้ง และจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชายเลน จำนวน 10 ครั้ง รวบรวม จัดทำรายชื่อกลุ่มสมาชิกและข้อมูลระดับหมู่บ้าน จำนวน 20 หมู่บ้าน
135. ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน ณ ฐานทัพเรือภาคที่ 3 ฐานทัพเรือพังงา
136. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนคดีไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการบุกรุกป่าชายเลน จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน ณ โรงแรมบรรจงบุรี และ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
137. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558
138. เข้าร่วมประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 13 ระหว่างวันที่ 4-18 ธันวาคม 2559 ณ ประเทศสหรัฐเม็กซิโก
139. สำรวจขอบเขตพื้นที่แปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งขุดแต่งคันดิน และปรับสภาพพื้นที่ให้พร้อมในการปลูกฟื้นฟู และดำเนินการขุดแต่งคันดินเสริมแนวคันดินรอบแปลงสาธิต ขุดลอกทางระบายน้ำ และแผ้วถางวัชพืชพร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
140. ฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
141. กำหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและออกประกาศ/กฎกระทรวง (Shelf break front จังหวัดภูเก็ต/อ่าวตราด ตำบลไม้รูด จังหวัดตราด/ หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง
142. การดำเนินการกำหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกประกาศกฎกระทรวง (อ่าวตราด-ตำบลไม้รูด จังหวัดตราด หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง
143. การเตรียมจัดตั้งพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อ่าวตราด-ตำบลไม้รูด จังหวัดตราด)
144. สำรวจประเมินสถานภาพทรัพยากรปะการัง
145. สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเล
146. กำหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและออกประกาศ/กฎกระทรวง (หมู่เกาะไข่ จังหวัดพังงา/เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต)
147. การดำเนินการกำหนดและประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและออกประกาศ/กฎกระทรวง (หมู่เกาะไข่ จังหวัดพังงา/เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต)
148. สำรวจสถานภาพชายฝั่ง
149. สำรวจประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณดอนหอยหลอด
150. 1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
151. 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดน้ำทะเลอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
152. 3) การเฝ้าระวังปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว